Operační program Doprava

Operační program Doprava » Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

7.6.2022
Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek (454 KB)
Řídicí orgán informuje žadatele a příjemce o uveřejnění metodického stanoviska expertní skupiny MMR k problematice dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.
26.5.2020
Etický kodex OPD.pdf (466 KB)
Etický kodex Operačního programu Doprava je základní etickou normou prezentace Operačního programu Doprava a vystupování interních i externích pracovníků implementační struktury tohoto programu vůči veřejnosti i ve vzájemných vztazích. Aktualizace kodexu byla schválena náměstkem Sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva Dopravy dne 26. 5. 2020 v rámci aktualizace Operačního manuálu OPD ve verzi 2.1, jehož je kodex nedílnou součástí.
15.11.2019
Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD (460 KB)
Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD – problematika vkládání informací a dokumentů k veřejným zakázkám do ISKP 14+ a kontrol
20.12.2018
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 3.1 (925 KB)
Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU – od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.
Přílohy - Přílohy k Metodickému pokynu k rozvoji lidských zdrojů
22.11.2015
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 3 (915 KB)
Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU – od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.
20.8.2015
Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (6,40 MB)
Příručka k analýze nákladů a výnosů investičních projektů představuje aktualizaci a rozšíření předchozího vydání z roku 2008. V dokumentu je zohledněn požadavek, aby Evropská komise vypracovala praktické pokyny k hodnocení velkých projektů, což je zakotveno v právních předpisech, které tvoří základ politiky soudržnosti na programové období 2014–2020. Hlavním cílem Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů je tedy objasnit společné zásady a pravidla pro praktické uplatnění analýzy nákladů a přínosů v různých odvětvích, včetně odvětví dopravy.
30.3.2015
Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 2 (11,54 MB)
Cílem metodického pokynu je nastavit jednotné zásady a postupy monitorování a podávání zpráv a informací o stavu a pokroku implementace Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESI fondů) v České republice v programovém období 2014–2020. Stanovení pravidel monitorování a podávání zpráv a informací reaguje na požadavky Evropské komise (dále EK) a je doplněno o pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci. Metodický pokyn je vytvořen za účelem harmonizace postupů v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací ze strany centrálního koordinátora, řídicích orgánů a dalších subjektů implementační struktury pro potřeby efektivního řízení a koordinace implementace ESI fondů v ČR a shodné vykazování čerpání ESI fondů vůči EK, českým institucím a široké veřejnosti.
30.3.2015
Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 – verze 3 (3,10 MB)
Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 (dále jen „metodický pokyn“) předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Metodický pokyn je jedním ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s koncepcí jednotného metodického prostředí odkazuje na úpravu dalších metodických dokumentů pro programové období 2014 až 2020. S ohledem na specifičnost jednotlivých operačních programů je metodický pokyn zpracován v obecné rovině a obsahuje základní pravidla pro nastavení řídicího a kontrolního systému řídicího orgánu a pravidla pro výkon kontrol operací, které řídicí orgán vykonává u zprostředkujícího subjektu, žadatele/příjemce veřejné finanční podpory. S cílem hájit finanční zájmy EU a ČR je v metodickém pokynu rovněž věnována pozornost prevenci vzniku nesrovnalostí a jejich odhalování.
30.3.2015
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020 – verze 4 (0,98 MB)
Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.
30.3.2015
Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 – verze 2.1 (742 KB)
Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond. Pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy ČR. Pokyn je vypracován na základě zkušeností Auditního orgánu s činností prováděnou v programovém období 2007-2013. Obsah dokumentu pak bude v odůvodněných případech aktualizován.
27.3.2015
Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 – verze 5 (828 KB)
Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (dále také „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů a zpracování účetní závěrky za účetní rok pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020. Stanovené postupy jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, jakož i připravovanými doporučeními Evropské komise, které měly členské státy k datu vydání Pokynu k dispozici.
27.3.2015
Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory – verze 2 (2,90 MB)
Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory poskytuje přehled a výklad nejdůležitějších pravidel veřejné podpory, včetně schvalovacích procedur, a jejich praktického dopadu na výdaje z veřejných zdrojů. Metodické doporučení je zaměřeno na aplikaci pravidel veřejné podpory na poskytování podpory z ESI fondů v programovém období 2014-2020, nicméně zde vysvětlený koncept, pravidla a mechanismy jsou obecně platné a jejich aplikace je až na výjimky jednotná bez ohledu na zdroj poskytované podpory.
27.3.2015
Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 – verze 3 (1,63 MB)
Cílem metodického doporučení je shrnutí základních pravidel, výkladu terminologie a popisu možností výpočtu podpory pro projekty, které vytvářejí příjem.
27.3.2015
Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020 – verze 2 (3,83 MB)
Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích od předběžného posouzení po implementaci, realizaci, likvidaci a výstupní politiku.
27.3.2015
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – verze 4 (3,08 MB)
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) je závazný pro nositele integrovaných nástrojů a pro řídicí orgány a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Vzhledem k jejich charakteru není MPIN závazný pro programy přeshraniční spolupráce. Řídící orgány jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit jeho závazná ustanovení do nastavení svých interních postupů.
Přílohy - Přílohy a metodická stanoviska k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů
27.3.2015
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 (925 KB)
Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU – od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.
27.3.2015
Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020 – verze 3 (1,20 MB)
Cílem metodického pokynu je definovat základní jednotná pravidla a postupy při přípravě, provádění a schvalování revizí programů, a to při zohlednění specifik jednotlivých fondů. Vedle jednotných pravidel a postupů (viz kap. 5.5) metodický pokyn dále definuje role a odpovědnosti jednotlivých subjektů při provádění revizí (viz kap. 5.3). Za samotné provádění revizí odpovídá, stejně jako za celé řízení, na prvním místě samotný řídicí orgán programu. Kromě něj však do procesu řízení programu vstupuje také Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (dále jen MMR-NOK), který je odpovědný za řízení a koordinaci realizace Dohody o partnerství (dále jen DoP) za účelem naplňování jejích cílů prostřednictvím plnění cílů jednotlivých programů. V rámci procesu provádění revizí MMR-NOK připravuje ve spolupráci s ŘO návrhy revizí programů v rámci Výroční zprávy o implementaci DoP. Návrhy revizí programů a realokací prostředků mezi nimi předkládá MMR-NOK k projednání Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy a následně vládě ČR ke schválení.
27.3.2015
Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 5 (1,09 MB)
Cílem metodického pokynu je nastavení funkčního prostředí pro účinnou komunikaci programů a projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Dále má pracovníkům implementační struktury, kteří se budou zabývat publicitou a komunikací určit základní povinnosti a postupy vyplývající z příslušné evropské legislativy.
27.3.2015
Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020 – verze 4 (1,17 MB)
Cílem metodického pokynu je definovat základní principy a pravidla pro nastavení procesů v rámci řídicích a kontrolních struktur programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
27.3.2015
Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ (2. část) (4,21 MB)
Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům a dalším subjektům implementační struktury přehledné a závazné postupy pro správu, monitorování, řízení a reportování všech úrovní implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020.
27.3.2015
Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část (2,59 MB)
Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům, zpracovatelům programů i dalším zapojeným partnerům a subjektům přehledné a závazné postupy pro monitorování, řízení, hodnocení a reportování všech úrovní implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020. MP MS2014+ definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro sběr, monitorování a vykazování dat tak, aby byly dodrženy základní zásady a principy monitorování na všech úrovních implementace. Stanovuje jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých závazných datových položek. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro výstupy za ČR a jednotlivé programy.
27.3.2015
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – verze 4 (1,47 MB)
Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.
27.3.2015
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – verze 5 (2,36 MB)
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR s výjimkou programů Evropské územní spolupráce a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující.
27.3.2015
Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 – verze 6 (1,25 MB)
Cílem metodického pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále pouze MP řízení rizik 2014–2020) je zavedení systematického přístupu k identifikaci, hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik systémovým, jednotným a integrovaným způsobem tak, aby tato rizika byla minimalizována a včas eliminována. Cílem MP řízení rizik 2014–2020 je také dosáhnout stavu, kdy rizika, která jsou komunikována s Národním orgánem pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (dále pouze NOK), mají srovnatelnou vypovídající hodnotu a je možné s nimi dále pracovat, předat návrhy na jejich minimalizaci na vyšší úroveň a následně přijímat nápravná opatření pro snížení významnosti rizika a to nejen z úrovně řídícího orgánu či NOK, ale například i vlády.
27.3.2015
Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 - verze 6 (793 KB)
Cílem metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky. Metodický pokyn definuje obecná kritéria způsobilosti výdajů a definuje omezení způsobilosti výdajů pro jejich určité typy (např. v oblasti pořizování nemovitostí nebo outsourcingu).
27.3.2015
Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 – verze 5 (1,56 MB)
Cílem metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP indikátorů 2014–2020“) je poskytnout přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna jednotná pravidla pro monitorování, možnost agregace a následné hodnocení na všech úrovních implementace fondů SSR. MP indikátorů 2014–2020 stanovuje také pravidla pro využívání a aktualizaci NČI 2014+.
27.3.2015
Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 – verze 4 (1,19 MB)
Cílem metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále také „MP evaluace 2014–2020“) je ukotvit základní koordinační mechanismy v oblasti evaluací v podobě stanovení kompetencí jednotlivých subjektů, nastavení agendy pracovní skupiny zabývající se evaluacemi a definování lhůt pro tvorbu a aktualizaci evaluačního plánu včetně jeho vyhodnocování. V rámci MP evaluace 2014–2020 jsou také definovány standardy evaluace, jejichž cílem je zajistit zvýšení kvality a využitelnosti hodnocení.
27.3.2015
Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (1,35 MB)
Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“) je poskytnout řídícím orgánům 2014-2020, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů a předat požadavky ze strany Evropské komise, včetně doplňujících pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ĆR, jako orgánu odpovědného za přípravu Dohody o partnerství.
27.3.2015
Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství (277 KB)
Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.