Operační program Doprava

Operační program Doprava » OPD 2021-2027

OPD 2021-2027

Operační program Doprava 2021-2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje. Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Ministerstvo dopravy bylo na základě usnesení vlády č. 94 z 4. února 2019 určeno subjektem zodpovědným za přípravu OPD3 a na základě spolupráce s partnery z řad státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů připravuje intervence, které vycházejí ze všech relevantních strategických dokumentů na úrovni národní i evropské.

OPD3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita poté cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí priorita na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv. První dvě priority budou financovány v rámci cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT), zatímco třetí priorita bude financována v rámci cíle politiky 2 (Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence řízení rizik). OPD3 bude financován z Fondu soudržnosti s výjimkou druhé priority, která musí být financována Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celková alokace OPD3 činí přibližně 4,86 mld. EUR (příspěvek EU včetně tzv. částky na flexibilitu), což z něj činí největší operační program v ČR.

Jako strategický cíl si Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Jednotlivé verze programových dokumentů k Operačnímu programu Doprava 2021-2027 naleznete také v sekci Dokumenty.