Operační program Doprava

Operační program Doprava » Základní informace

Základní informace

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007–2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, které tuto roli vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU (O430).

OP Doprava představuje z hlediska objemu finančních prostředků  v programovém období 2014–2020 jeden z největších operačních programů v České republice - připadá na něj cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). OP Doprava přispívá k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území.“

Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 a další návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Tyto dokumenty stanovují základní strategické priority, k jejichž naplňování bude OP Doprava přispívat.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

   • dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
   • zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
   • odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
   • podporu udržitelné mobility s důrazem na města

Popis prioritních os Struktura OP Doprava reflektuje zkušenosti z programového období 2007–2013 a předchází rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007–2013 soustředí podporu do tří věcných prioritních os (doplněných čtvrtou prioritní osou zaměřenou na technickou pomoc):

   • PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,18 % celkové alokace, tj. cca 2,33 mld. EUR  = přibližně 63 mld. Kč), zahrnující investice do železniční infrastruktury, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.

   • PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, 27,49 % celkové alokace, tj. cca 1,25 mld. EUR = přibližně 33,84 mld. Kč), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti.

   • PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,79 % celkové alokace, tj. cca 902 mil. EUR = přibližně 24,36 mld. Kč) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T.

   • PO 4: Technická pomoc (Fond soudržnosti, 1,54 % celkové alokace, tj. cca 70 mil. EUR  = přibližně 1,90 mld.).

Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?
Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků (v případě nákupu železničních vozidel půjde o vozidla pro osobní veřejnou dopravu v závazku veřejné služby včetně dopravy přeshraniční, v případě nákladní vodní dopravy budou příjemci vlastníci a provozovatelé plavidel), případně další relevantní subjekty.

Kdo má OP Doprava na starosti?
Řídícím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy. Roli Řídícího orgánu v rámci ministerstva vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OP Doprava je Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak je OP Doprava financován?
OP Doprava je financován ze dvou fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS).

Jaké projekty mohou být z OP Doprava financovány a jaký je objem dostupných prostředků?
OP Doprava obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. specifických cílů, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Jaké jsou hlavní změny při schvalování projektů ve srovnání s programovým obdobím 2007 – 2013?
Nejvýznamnější změny ve schvalovacím procesu nastanou v rámci věcného hodnocení projektů. Změny vyplývají zejména z požadavků stanovených na centrální úrovni (jedná se zejména o Metodický pokyn NOK pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů). Hlavní změny spočívají zejména v následujících skutečnostech: nahrazení institutu externího hodnotitele (jedné fyzické osoby) expertní hodnotící komisí; zavedení dvoukolového hodnocení (předběžná žádost / plná žádost); vznik databáze hodnotitelů (členů hodnotících komisí); existence přezkumné komise; stanovení lhůty 7 měsíců pro dokončení schvalování projektu od předložení žádosti (výjimkou jsou velké projekty).