Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzev v rámci specifického cíle 1.4 OPD

Změna výzev v rámci specifického cíle 1.4 OPD

Řídicí orgán OPD zveřejňuje změny alokací u 5 již dříve vyhlášených výzev v rámci specifického cíle 1.4, který je zaměřen na podporu projektů v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy. Současně dochází k dílčí změně dokumentace u všech 11 aktuálně vyhlášených výzev v rámci SC 1.4 OPD.

Ke změně alokací u čtyř výzev (č. 54, č. 55, č. 57 a č. 62) dochází v návaznosti na oznámení Ostravské aglomerace o nevyužití celé alokace výzvy č. 57 a dále v návaznosti na dohodu o rozdělení této uvolněné alokace ve prospěch měst Brno, Plzeň a České Budějovice. Dohoda o rozdělení disponibilních prostředků byla odsouhlasena zástupci všech ostatních ITI/IPRÚ, pro které je v současné době vyhlášena výzva v rámci SC 1.4 OPD. Souhlas byl ŘO OPD doložen dopisy primátorů všech statutárních měst zastupujících nositele jednotlivých integrovaných strategií.

Přerozdělení alokace je provedeno v následující podobě:

 
Původní alokace Nová alokace
výzva č. 57 – Ostravská aglomerace 1 103 142 649 Kč 597 442 649 Kč
výzva č. 55 – Brno 1 497 237 769 Kč 1 732 937 769 Kč
výzva č. 62 – České Budějovice 104 500 000 Kč 198 500 000 Kč
výzva č. 54 – Plzeň 394 542 000 Kč 570 542 000 Kč

Dále dochází k navýšení alokace výzvy č. 63 určené pro Libereckou aglomeraci, a to o částku 45 855 245 Kč. Toto navýšení je realizováno na základě skutečnosti, že v rámci předchozí již ukončené výzvy č. 26 pro Libereckou aglomeraci došlo k odstoupení žadatele od jednoho ze schválených projektů. Nová alokace výzvy č. 63 tedy je 867 7000 000 Kč.

Všechny provedené změny v textech vyhlášených výzev jsou provedeny červeným písmem.

U všech aktuálně vyhlášených výzev v rámci SC 1.4 OPD zároveň dochází k dílčí změně dokumentace výzvy, a to konkrétně v rámci dokumentu „Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifický cíl 1.4“ – v aktualizované verzi tohoto dokumentu k datu 27. 5. 2019 je nově umožněno doložit v rámci přílohy č. 5 žádosti o podporu příslušné Územní rozhodnutí pro daný projekt v odůvodněných případech nejpozději k datu 30. 6. 2020.

Všechny upravené dokumenty jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých výzev: