Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzev č. 54 a č. 64, aktualizace harmonogramu výzev OPD

Změna výzev č. 54 a č. 64, aktualizace harmonogramu výzev OPD

Řídící orgán OPD zveřejňuje schválené změny dvou již vyhlášených výzev a dále zveřejňuje také aktualizaci harmonogramu výzev OPD. Změny výzev i aktualizace harmonogramu výzev byly projednány a odsouhlaseny Plánovací komisí OPD.

Změna výzvy č. 54 v rámci SC 1.4 (podpora městské drážní dopravy) pro plzeňskou aglomeraci spočívá pouze v navýšení alokace výzvy o částku 20 375 366 Kč. Důvodem navýšení alokace je skutečnost, že v rámci schválených projektů pro plzeňskou aglomeraci v předchozí výzvě č. 17 došlo v mezidobí (po vyhlášení výzvy č. 54) k úspoře odpovídající zmíněné částce. Navýšení alokace výzvy č. 54 tedy umožní vyčerpat kompletní přidělenou alokaci pro plzeňskou aglomeraci v rámci příslušného ITI. Nová alokace výzvy č. 54 tedy bude představovat částku 394 542 000 Kč. Změny v textu výzvy jsou uvedeny červeným písmem. Více na stránce výzvy č. 54.

Změna výzvy č. 64 spočívá pouze v prodloužení nejzazšího data pro dokončení fyzické realizace projektů a nejzazšího data pro časovou způsobilost výdajů. Předmětná výzva je vyhlášena v rámci programu veřejné podpory Interoperabilita železniční dopravy. Daná výzva je vyhlášena pro podprogram zaměřený na podporu úprav trakčních vozidel, které umožňují provoz na trakčním napájecím systému 25 kV/50 Hz. Původní nejzazší termín pro dokončení fyzické realizace byl do 31.12.2021, nově je tento termín posunut o jeden rok do 31. 12. 2022. Navržená změna vyplývá z uskutečněných konzultací s potenciálními žadateli a s odkazem na limitované realizační kapacity potenciálních dodavatelů. Tato změna by měla zajistit rozšíření potenciální absorpční kapacity v dané výzvě. Změny v textu výzvy jsou uvedeny červeným písmem. Více na stránce výzvy č. 64.

V harmonogramu výzev OPD byly pouze upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. V případě výzvy č. 71 (podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic), která by měla být na konci dubna vyhlášena, došlo k mírnému navýšení alokace výzvy na 102 mil. Kč (původně 100 mil. Kč). Toto navýšení koresponduje s nově nataveným limitem pro maximální výši způsobilých výdajů ve výši 60 mil. Kč na jeden projekt. Nastavená výše alokace zajišťuje, že i v případě maximální požadované výše způsobilých výdajů by bylo možné v dané výzvě vždy podpořit minimálně 2 projekty (2*60*0,85 = 102). V harmonogramu dále došlo k dílčímu posunu plánových termínů vyhlášení u výzev č. 35 a č. 72 (z důvodů stále probíhajícího projednávání připravované dokumentace výzvy). Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.