Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro roky 2019 a 2020. V rámci nové verze harmonogramu oproti předchozí platné verzi z ledna 2019 došlo k doplnění jedné nové výzvy a k upřesnění údajů a termínů u některých již dříve uvedených výzev.

Konkrétně byla nově doplněna výzva č. 78 pro SC 2.2 pro program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva, pro podprogram rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic. Jedná se o výzvu obsahující disponibilní alokaci vzniklou nerozdělením veškeré alokace u některých předchozích výzev v rámci tohoto programu. Alokace této nové výzvy bude 50 mil. Kč. Výzva je plánována k vyhlášení v září 2019. Důvodem pro zařazení této nové výzvy do harmonogramu je zejména existence významného převisu poptávky nad alokací v rámci předchozí výzvy č. 38 zaměřené taktéž na infrastrukturu pro LNG.

V harmonogramu výzev byly dále upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. V případě výzev č. 35 a č. 72 (modernizace přístavů) došlo k posunu plánových termínů vyhlášení (z důvodů stále probíhajícího projednávání připravované dokumentace výzvy). Dále došlo k dílčímu snížení výše alokace u výzvy č. 68 o 15 mil. Kč. Snížení souvisí se skutečností, že v rámci dané výzvy je na základě soutěže projektů podpořen vždy pouze jeden projekt zaměřený na budování části páteřní sítě rychlodobíjecích stanic. U předchozích dvou výzev pro páteřní síť vždy došlo k tomu, že byla poptávána významně nižší částka než bylo ve výzvě alokováno. U výzvy č. 71 došlo k navýšení plánované alokace o 50 mil Kč na aktuální výši 100 mil. Kč. Důvodem je skutečnost, že předchozí výzva v rámci tohoto podprogramu (vodíkové plnící stanice) prokázala dostatečnou absorpční kapacitu, která nebyla v předchozí výzvě plně uspokojena. Alokace je navýšena na základě existence disponibilní alokace vzniklé nerozdělením veškeré alokace u některých předchozích výzev u ostatních podprogramů. U výzvy č. 69 došlo k navýšení alokace o 46 milionů Kč. Jedná se opět o navýšení o disponibilní prostředky vzniklé nerozdělením veškeré alokace u předchozí výzvy č. 67 zaměřené na doplňkovou síť dobíjecích stanic.

Harmonogram výzev OPD pro roky 2019 a 2020 v současné době obsahuje celkem 13 výzev s celkovou alokaci až 2,831 mld. Kč. Dvě z těchto výzev (č. 68 a č. 73) již byly v průběhu prvního čtvrtletí 2019 vyhlášeny.

Aktuálně platný harmonogram výzev OPD je k dispozici zde.